Deklaracja dostępności

Ogólna deklaracja dostępności

Przedszkole nr 18 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018 rok

Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2022 rok

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących niezgodności :

 • brak dostępności cyfrowej części plików;
 • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów;
 • brak możliwości nawigacji strony z poziomu samej klawiatury;
 • Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej Przedszkola nr 18 w Lublinie zaistniał z uwagi na fakt, że:
  posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu. Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Sobieska, poczta@p18.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815327530. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie wydano dnia: 10.07.2023 r.

Informacja o dostępności architektonicznej Przedszkola nr 18

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  1. dojście do budynku od ul. Lipowej, po przejściu przez Skwer Zbigniewa Hołdy, chodnik usytuowany przy drodze wewnętrznej osiedlowej, gdzie mieści się wejście główne z poziomu chodnika, wejścia do budynku po schodach, przy których zamocowana jest poręcz (brak pochylni/podjazdu).
  2. drugie dojście do budynku od ul. Chopina, po przejściu bramy kamienicy gdzie mieści się wejście z poziomu chodnika, ;
  3. dojazd do budynku od ul. Chopina przez ul. Chmielarczyka.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  1. dostęp na wszystkie kondygnacje tylko schodami;
  2. korytarze na pierwszym, drugim piętrze dostępne z klatek schodowych;
  3. brak windy;
 3. Opis dostosowań budynku:
  1. w budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  2. w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  3. w budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   korzystanie z miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne na zasadach ogólnych w Śródmieściu.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
   zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
   brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2022 rok.