Misja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA NR 18 W LUBLINIE


Misja naszego przedszkola zgodna jest z mottem:
„Pomóż mi zrobić to samemu”
M. Montessori

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiągnięciu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.”

Misja i wizja przedszkola wyznacza zadania priorytetowe:

 • wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka
 • rozbudzenie w dzieciach poczucia własnej tożsamości narodowej
 • zdobywanie wiedzy o samym sobie i otaczającym świecie oraz społeczności społeczno–kulturowej
 • uczenie tolerancji
 • zapewnić dzieciom wysoką jakość nauczania miłej, życzliwej i przyjaznej atmosferze
 • dążyć do zwiększenia roli rodziców i społeczności lokalnych w działaniach wychowawczych i edukacyjnych
 • dostrzec w każdym dziecku nawet niewielkie zdolności i rozwijać je, kierując się zasadą wiary w możliwości rozwojowe dziecka
 • akceptować dzieci takimi jakie są, dając im szanse indywidualnego rozwoju
 • czuwać nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci
 • budować u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre, a co złe
 • nawiązywać do tradycji lokalnych i regionalnych
 • stwarzać bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy
 • eksponować twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym
 • funkcjonować zgodnie z prawem oświatowym
  doskonalić wiedzę i umiejętności nauczycieli zachęcając ich do podnoszenia swoich kwalifikacji
 • być twórczy, aktywnym i innowacyjnym w swoich działaniach
 • łączyć pokolenia i wzmacniać ich więzi rodzinne
 • dbać o wystrój sal i pomieszczeń oraz wyposażać je w miarę możliwości
 • organizować kółka zainteresowań rozwijające zdolności dzieci
 • pozyskiwać rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola
 • wyrabiać nawyki profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej
 • wspomagać dzieci i rodziców w sytuacjach problemowych
 • zapewnić dzieciom dobry start w szkole i śledzić ich losy