Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Grupy tradycyjne

 

06.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci, zabawy indywidualne i grupowe dowolne wg zainteresowań, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, czynności opiekuńcze, indywidualne rozmowy z dziećmi.
   
8:00 – 8:30

poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli z uwzględnieniem pomysłów dzieci: zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu, zabawy muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce.

8:30- 8:40

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – porządkowe, pełnienie dyżurów.

8:40 – 9:00

Śniadanie

9:00-10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawa programową, sytuacje edukacyjne realizowane przez: zabawy badawcze, dydaktyczne, twórcze formy sceniczne, opowiadania, zabawy matematyczne, techniki plastyczne, zabawy taneczne, zagadki, gry stymulujące i sytuacyjne, zabawy tematyczne itp.

10:00-10:30

Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką , literaturą. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

10:30-11:45

Pobyt na powietrzu: spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, zabawy ruchowe i gry sprawnościowe w sali gimnastycznej, gry i zabawy kompensacyjno – wyrównawcze, praca indywidualna, zabawy konstrukcyjne, animacyjne, integracyjne.

11:45-12:00

Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

Obiad

12:30-13:00

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Odpoczynek poobiedni (grupa młodsza).

13:00-13:50

Spacery, zabawy ruchowe dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub sali gimnastycznej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne i oddechowe. Stwarzanie sytuacji do  zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, rozwijających percepcję wzrokowa,  słuchową, zabawy kompensacyjno-wyrównawcze, praca indywidualna.

13:50-14:00

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.

14:00-14:15 Podwieczorek
14:15-17:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne, praca indywidualna /wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym/, prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.
   
   

Grupy Montessori

 

06.00 – 08.00

Powitanie dzieci. Swobodna aktywność ruchowa w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne z dziećmi,, praca indywidualna z materiałem  montessoriańskim, praca kompensacyjno-stymulująca rozwój dzieci,

   
08.00 – 08.30

Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, ruch przy muzyce.

08.30 – 08.40

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe, pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe.

08.40 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze z całą grupą dzieci i indywidualne w oparciu  o podstawę programową, realizowane systemem edukacyjno – wychowawczym Marii Montessori z wykorzystaniem specyficznego materiału rozwojowego, lekcje ciszy. Wspieranie indywidualnych działań dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych.

10.00 – 10.30

Swobodne zabawy dzieci- samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań.

10.30 – 11.45

Pobyt na powietrzu:w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

11.45 – 11.45

Zabawy, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, samoobsługowe, czynności porządkowo – gospodarcze.

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.00

Odpoczynek dzieci: ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej o charakterze terapeutycznym, wychowawczym i edukacyjnym (tzw.bajkoterapia), lekcja ciszy.

13.00 – 13.50

Wspieranie indywidualnych działań dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Praca z materiałem montessoriańskim, praca dowolna dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym (zabawy swobodne dzieci).

13.50 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku:czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.

14.00 – 14.20

Podwieczorek

14.15 – 17.00

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym lub praca o charakterze stymulacyjno – wyrównawczym, gry dydaktyczne i planszowe, prace porządkowe.

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.