Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się

27 lutego 2023 roku i potrwa do 10 marca 2023 roku.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne: 

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
  2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
  3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
  4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
  5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
  rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublin:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca  br. godz. 12.00Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy:

1. Wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. W lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. Kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/grudzien/pz_2022_12_121.pdf

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/grudzien/pz_2022_12_121_zalacznik_harmonogram.pdf